Vedtægter – 2024

HALDBJERG-VANGEN GRUNDEJERFORENING
VEDTÆGTER
§ 1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Haldbjerg-Vangen Grundejerforening.
1.2 Foreningen er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune og foreningens adresse er hos den til enhver tid siddende formand.
§ 2. Formål
2.1 Foreningens formål er
a) at varetage medlemmernes interesser som indbyggere og grundejere i Haldbjerg og Vangen samt nærmeste omegn, herunder at medvirke til at bevare og eventuelt forhøje områdets naturæstetiske værdier.
b) at sikre en stabil og kontinuerlig kontakt til de offentlige myndigheder.
c) at medvirke i, eller tage initiativ til, arrangementer af almen interesse i området.
§ 3. Medlemmerne
3.1 Som medlemmer kan optages enhver husstand, lejemål eller virksomhed i Haldbjerg og Vangen. I henhold til tinglyst servitut skal alle grundejere i Haldbjerg være medlemmer af foreningen.
3.2 Indmeldelse sker ved kontakt til bestyrelsen.
3.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden udløbet af et kalenderår.
3.4 Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem eller tab af et medlems stemmeret hvis vedkommende har forsøgt at skade eller modarbejde foreningen. I sådan-ne tilfælde har medlemmet ret til at møde på førstkommende generalforsamling og der få sin sag behandlet.
§ 4. Generalforsamling
4.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. 4.3 Hver husstand/parcel har 1 stemme ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.4 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget i § 8 og 9.
4.5 Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt et medlem eller dirigenten fremsætter krav herom.
4.6 Generalforsamlingen har som minimum følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning. 3. Regnskab.
4. Indkomne forslag 5. Valg:
a) Bestyrelse, se § 6.3
b) Revisorer, se § 7.4
c) Revisorsuppleant
6. Eventuelt.
4.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
4.8 Der tages referat af hele mødet, hvori alle afstemningsresultater, beslutninger og valg-handlinger nedfældes.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning i bestyrelsen eller såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen.
5.2 Ved begæring af ekstraordinær generalforsamling skal medgives et motiveret dagsor-densforslag.
5.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med kortere varsel end ordinær gene-ralforsamling.
§ 6. Bestyrelse
6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. 6.2 Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne foreningens højeste myndighed. Besty-relsen fastsætter selv sin egen forretningsorden.
6.3 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en periode på to år således:
På lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, på ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ved varigt forfald supplerer bestyrelsen sig selv, dog således, at pågældende er på valg på førstkommende generalforsamling. 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig med
– formand
– næstformand
– kasserer
– sekretær
– bestyrelsesmedlemmer
6.5 Formanden tegner foreningen. I formandens fravær tegnes foreningen af næstforman-den. Se dog § 7.5.
§ 7. Økonomi
7.1 Det årlige kontingent/medlemsbidrag fastsættes på generalforsamlingen og opkræves for 1 år ad gangen i januar kvartal.
7.2 Nye medlemmer betaler 1/12 kontingent pr. måned, der resterer i det regnskabsår, i hvilket de indtræder i foreningen.
7.3 Kontingentrestance medfører tab af stemmeretten, subsidiært eksklusion. Ved genind-træden i foreningen betales det skyldige beløb.
7.4 På generalforsamlingen vælges revisionen således:
– 2 kritiske revisorer, disse vælges skiftevis for 2 år ad gangen
– 1 suppleant for kritiske revisorer
7.5 Kassereren tegner foreningen i forhold til daglig økonomi og kan anvende netbank og elektroniske medier efter behov.
7.6 Kassereren fører foreningens regnskab med kassebog og medlemskartotek. Kassere-ren drager omsorg for, at revisionen har regnskaber og bilag tids nok til at foretage revisi-onen.
7.7 Revisorerne skal til enhver tid have adgang til regnskaber og bilag, og skal mindst en gang årligt foretage revision.
7.8 Regnskabsåret følger kalenderåret.
7.9 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.
7.10 Ved optagelse af lån eller anden gældsforpligtelse er den samlede bestyrelse teg-ningsberettigede.
§ 8. Vedtægtsændringer
8.1 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen, og kun såfremt mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for.
§9. Opløsning
9.1 Foreningens opløsning kan kun finde sted, når mindst ¾ af de deltagende i generalfor-samlingen stemmer herfor. Beslutningen skal, med mindre forsamlingens afgørelse er en-stemmig, tillige godkendes med mindst ¾ majoritet ved en umiddelbart efterfølgende eks-traordinær generalforsamling.
9.2 Inden opløsning af foreningen kan finde sted træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue.