Vedtægter & Deklaration

Formål

§ 1.
Foreningens formål er:
a.) at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Haldbjerg-Vangen   området, herunder at medvirke til at bevare og eventuelt forhøje områdets naturæstetiske værdier.
b.) at medvirke i arrangementer af almen interesse i Haldbjerg-Vangen området.

Medlemmerne

§ 2.
Enhver person, der er grundejer i Haldbjerg-Vangen området, kan optages som medlem. Indmeldelsen sker til bestyrelsen. Udmeldelse af forening skal ske skriftligt til bestyrelsen. Et medlem kan udelukkes af foreningen, når 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer herfor. Dog SKAL parcelhusejere i Haldbjerg-området iflg. tinglyst servitut på grunden være medlem af Haldbjerg-Vangen grundejerforening.

§ 3.
Det årlige medlemsbidrag for medlemmerne fastsættes på den årlige generalforsamling.
Bidraget opkræves forud for 1 år ad gangen i januar kvartal.
Nye tiltrædende medlemmer betaler fuldt bidrag for det regnskabsår, i hvilket de indtræder i foreningen.
Restance med bidrag for 1 år medfører tab af stemmeretten.
Et medlem, der er slettet på grund af restance, kan genoptages i foreningen mod at betale det skyldige beløb.

Bestyrelsen

§ 4.
Foreningens bestyrelse, der skal bestå af 5 medlemmer, disponerer over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

§ 5.
Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år således, at 3 afgår på ulige år og 2 på lige år. Samtidig og for det samme tidsrum vælges 2 suppleanter, som i tilfælde af fratræden i bestyrelsen træder ind i de fratrædendes sted resten af funktionstiden.
Første gang sker afgangen af bestyrelsesmedlemmer og suppleant efter lodtrækning. De første 3 medlemmer afgår ved den første, ordinære generalforsamling.

§ 6.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 7.
Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han/hun finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. For at et bestyrelsesmøde kan være beslutningsdygtigt må mindst 3 medlemmer være til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

§ 8.
Kassereren fører kassebog og medlemsliste. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udfærdiger årsregnskabet, som skal fremlægges for den samlede bestyrelse inden hvert års 1. maj, hvorefter det afleveres til revisionen, der efter 8 dages forløb tilbagesender det til bestyrelsen, forsynet med de bemærkninger, hvortil den måtte have fundet anledning.
Revisionsbemærkninger skal besvares af bestyrelsen og regnskabet skal derefter i det hele godkendes af generalforsamlingen.

§ 9.
Revisionen, der består af 2 medlemmer, vælges af generalforsamlingen, således at de afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning.

Generalforsamlingen

§ 10.
Den højeste myndighed i foreningens anliggender er hos generalforsamlingen, der ene kan give, ophæve og forandre vedtægterne.

§ 11.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år medio maj. Ekstraordinær generalforsamling vil kunne afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemnet. Bestyrelsen sammenkalder generalforsamlinger ved skriftligt varsel til hvert enkelt medlem mindst 14 dage før.

§ 12.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning.
3.    Regnskab.
4.    Valg.
5.    Indkomne forslag.
6.    Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen mindst 8 dage forud.
De foreslåede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvis blot eet medlem fremsætter ønske om skriftlig afstemning, skal dette imødekommes.
Det på generalforsamlingen vedtagne føres til protokols.
Een person fra hver parcel har stemmeret.

§ 13.
Forslag til forandring af disse vedtægter skal indsendes til bestyrelsen senest 1. april. For at ændring af vedtægterne skal kunne vedtages, fordres det, at der på den ordinære generalforsamling samt på en 14 dage senere afholdt, ekstraordinær generalforsamling opnås simpelt stemmeflertal for forandringen.

§ 14.
Foreningen kan kun ophæves, når 2, som angivet i §13, afholdte generalforsamlinger med 2/3 flertal går ind for ophævelsen. I tilfælde af foreningens opløsning gives dens eventuelle formue til velgørende formål efter nærmere bestemmelse af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 1978:

§ 7 ændret fra 4 til 3 medlemmer skal være tilstede – på generalforsamlingen den 21. maj 2007 – skal vedtages endnu engang på næste ordinære (eller ekstraordinære generalformsamling – senest i maj 2008) – således vedtaget den 21 maj. 2007.

Deklaration